Produkter

På BGH Service har vi försäljning, installationer, och service av kyla, storkök, värmepumpar, mobil Kyla, kaminer samt installation och service av hushållsmaskiner och hissar. Läs mer om våra produkter nedan.

Värmepumpar
Storkök
Kaminer
Tvättstuga

Värmepumpar

Miljövänliga, ekonomiska, och energibesparande
Värmepumpen ­är en miljövänlig, ekonomisk och energibesparande uppvärmningsteknik; Vår största energikälla är solen. Den värmer bl.a. upp luften, jorden, berggrunden och vattnet. Bara en minimal mängd av den gratisenergin tas idag tillvara. Uppvärmning kräver energi. Värmepumpen ger oss möjlighet att ordna vår uppvärmning utan att smutsa ner miljön med farliga utsläpp eller att förbruka mer av naturens resurser än nödvändigt. Samtidigt kan vi minska värmekostnaderna markant.

Använd den värmeenergi som finns
Värmeenergi finns överallt runt oss. Det handlar bara om att kunna använda den utan att behöva tillföra alltför stora mängder energi utifrån. En värmepump kan dra nytta av en lagrad värmeenergi. Oavsett om det handlar om värmeenergi i luften (uteluft eller ventilationsluft), markens yt- eller djupskikt, berggrunden, grundvattnet eller i spillvatten finns energin där, redo att transporteras och omvandlas till ännu högvärdigare energi.

Vilken typ av värmekälla passar värmekälla som är bäst?
Vilken typ avlämpligast beror bl.a. på husets energibehov, vilket värmesystem som idag är installerat i huset och vilka förutsättningar som naturen runt huset erbjuder. Värmepumpen fungerar som ett kylskåp, fast tvärtom I ett kylskåp flyttas värmen inifrån kylskåpet till utsidan. I en värmepump flyttas värme, lagrad i luft, mark, berg eller vatten, in i huset.

Hur fungerar en värmepump?
Värmepumpen består av fyra huvuddelar; förångare, kondensor, expansionsventil (strypventil som minskar trycket) och kompressor (som höjer trycket). Dessa är förbundna med ett slutet rörsystem. I systemet cirkulerar ett köldmedium, som i vissa delar av kretsen är i vätskeform och i andra delar i gasform. Kokpunkten för olika vätskor varierar med trycket, ju högre tryck desto högre kokpunkt. Vatten kokar t.e.x. vid +100°C vid normalt tryck.

Höjer man trycket till det dubbla kokar vattnet vid +120°C. Halverar man trycket, kokar vattnet redan vid +80°C. Köldmedierna i värmepumpen fungerar likadant, deras kokpunkt ändras då trycket ändras. Deras kokpunkt ligger dock så lågt som ca -40°C vid atmosfärtryck. Därför kan de användas även vid låga temperaturer hos värmekällan.

Så lönsam är värmepumpen
Ju högre effektivitet en värmepump har desto lönsammare är den. Effektiviteten anges som värmefaktor, energin som erhålls från pumpen i relation till tillförd elektrisk energi.

Att tänka på

Vad är värmefaktor?
Exempel: Värmefaktor tre (3) anger att tre gånger så mycket energi som tillförs med el kan utvinnas som värmeenergi. D v s två tredjedelar erhålls "gratis" ur värmekällan. Man sparar alltså mer pengar ju mer energi huset förbrukar.

Ju lägre temperaturhöjningar, desto högre blir värmefaktorn, dvs värmepumpar är effektivast i värmesystem som har låga temperaturer.

OBS! Tänk på att värmefaktor kan anges med eller utan hjälpaggregat (pumpar mm) och vid olika temperaturer. Se upp vid jämförelser.

Effektbehov
Man kan mäta effektbehovet genom att mäta olje- och/eller elförbrukning. En förenklad schablon är att effektbehovet i kW, vid lägsta utetemperatur (årets kallaste dag), är tre gånger årsförbrukningen av olja, då huset ligger i Mälardalen. Har man förbrukat tre (3) m3 olja på ett år är effektbehovet tre gånger så stort, dvs nio (9) kW.

Om elförbrukningen för uppvärmning och varmvatten, i ett eluppvärmt hus, är 20 000 kWh, är det maximala effektbehovet ca 8 kW.

Hur effektiv är värmepumpen? - Dimensionering av värmepumpar
Värmepumpen dimensioneras inte efter det högsta effektbehovet, eftersom detta är olönsamt. Större delen av året skulle pumpen få korta drifttider med många starter, vilket ger högt slitage, i stället för att gå kontinuerligt under längre perioder.

Miljövänligt val
Erfarenhetsmässigt vet man att om dimensionering görs efter 50-70% av det högsta behovet, täcks ca 70-90% av hela årets energibehov, beroende på val av värmekälla.Tillsatsenergi tas lämpligast från elpatroner eller från eventuellt befintlig värmepanna. Värme från värmepumpar är alltid lönsamma ur miljösynpunkt.

Val av värmepump
Faktorer som påverkar valet av värmepump och värmekälla är bland annat hustyp, husets energibehov och skick, belägenhet och värmesystem. Då man skall välja och dimensionera bör följande fakta finnas tillgängliga:

 • Husets storlek i kvm (totalt uppvärmd yta)
 • Energiförbrukning (el kWh, olja m3, ved m3)
 • (statistik över ett antal år är en fördel)
 • Husets byggår, ev tilläggsåtgärder
 • Ventilations behov och ventilationssystem
 • Tomtyta, markförhållanden och belägenhet
 • Husinnevånarnas antal och ålder

Luftvärme - Ett hett alternativ

Även kall utomhusluft innehåller värme. Vid alla temperaturer högre än -10° C, kan energin utnyttjas för uppvärmning. Inomhusluften, som lämnar huset via ventilationen, har vi redan använt energi till att värma till ca +20° C. Att återanvända den värmeenergin är en så självklar åtgärd att frånluftvärmepumpar ofta integreras i ventilationen i nybyggen.

Frånluftsvärmepump
För att kunna tillvarata värmeenergin i inomhusluften, måste huset vara ventilerat med ett fläktsystem. S.k. självdragsventilation måste kompletteras med ett funktionsdugligt ventilationssystem. En frånluftvärmepump ökar ventilation av huset. Detta minskar ofta problemen med mögel, fukt och radongas. Största besparingen gör man om man använder den utvunna värmen för både varmvatten och radiatorvatten. Sådana värmepumpar finns sammanbyggda i en enhet.

Luft-vattenvärmepump
Luft-vattenvärmepumpar hämtar värme från utomhusluften och överför det till husets vattenburna värmesystem och kan även generera tappvarmvatten. Den är en förhållandevis billig investering men fungerar bara ner till -10° C.

Luft-luftvärmepump
Komfortvärmepumpen hämtar värme från utomhusluften och överför den till den cirkulerande inomhusluften. Tekniken passar bra för direktvärmda småhus och mindre butiker och verkstäder. Komfortvärmepumpen kan inte producera varmvatten. Den kan dock reverseras och fungera som luftkonditionering. Byggnaden tillförs inte utomhusluft, så ventilationen måste ske på annat sätt, t ex med separat ventilationsvärmeväxlare.

Bergvärme - En djupgående resurs

Nere i berggrunden finns en kostnadsfri värmekälla, som håller nästan samma temperatur året om. Att använda bergvärmen är en trygg, säker och miljövänlig uppvärmningsteknik för alla typer av byggnader, stora och små, offentliga och privata.

Investering som lönar sig
Investeringskostnaderna är relativt höga, men i gengäld får du ett driftsäkert och servicesnålt uppvärmningsalternativ med extremt lång livslängd. Värmefaktorn är hög, upp till 3. Anläggningen tar liten plats och kan installeras även på små tomter. Återställningsarbetet efter borrningen är obetydligt. Därför blir påverkan på naturen runt borrhålet minimal.

Vattenburet uppvärmningssystem?
Grundvattennivån påverkas inte, eftersom grundvattnet inte förbrukas. Värmeenergin kan överföras till ett befintligt, konventionellt vattenburet uppvärmningssystem och även användas för varmvattenproduktion.

Jordvärme - Utvunnen energi ur marken

Ytjordvärme är den näraliggande energin i ytskiktet av marken som lagras av solvärmen under sommaren. Att utnyttja den energin för uppvärmning är en användbar metod för hus med hög energiförbrukning. Den mängd energi, som kan utvinnas är störst i jordar med hög vattenhalt.

Hur fungerar jordvärme?
Värmen i jorden utvinns via nedgrävda plastslangar. En miljövänlig, frostskyddad vätska cirkulerar i slangsystemet och avger den värme som samlats upp, till värmepumpen. Där omvandlas den till högvärdig energi, för uppvärmning och produktion av varmvatten.

Vattenvärme - Ingen vågad satsning

Solen värmer upp våra hav, sjöar, och vattendrag. Solenergin finns lagrad i vattnet och i bottenlagret. Temperaturen sjunker sällan under +4° C. Den varierar naturligtvis mer över året ju närmare ytan man mäter, men är relativt stabil på stora djup.

Hur fungerar vattenvärme?
En slang för värmeupptagning placeras på sjöbotten eller nere i bottenslammet, där temperaturen är ännu något högre än i vattnet. Det är viktigt att slangen förses med tyngder så att den inte flyter upp. Ju djupare ner den ligger desto mindre är risken för skador.

Sjövatten används som värmekälla främst för hus med relativt hög förbrukning.

Storkök

Vi säljer Professionell storköksutrustning såsom diskmaskiner, ugnar, kokgrytor, rostfriabänkar, glassmaskiner, café och bageriutrustning från dom ledande tillverkarna. Bland annat:

 • Metos
 • Rational
 • Hällde
 • Wexiödisk
 • Patina
 • SDX
 • Gram
 • Porkka
 • Fribergs
 • Scanbox
 • Hallins
 • Idesta
 • Stayhot
 • Wery
 • CoffeQueen
 • Carpigiani

Saknar du något märke så hör av dig!

Kaminer

Vi säljer även kaminer. Vi har ett 20-tal uppställda i vår butik. Mer information om kaminer kommer snart. Sidan är under uppbyggnad.

Tvättstuge-utrustning

Vi tillhandahåller tvättutrustning från ledande fabrikat
Vi hjälper både fastighetsägare, förvaltare och bostadsrättsföreningar med allt från reparation till totalentreprenader där vi renoverar och bygger nya tvättstugor. Våra serviceavtal för er tvättstuga förlänger livslängden på utrustningen samt minimerar dom akuta driftavbrotten under maskinens livslängd.

Om Företaget

BGH Service startades 1989 och vi jobbar med service, reparation och försäljning av professionell storköksutrustning, tvättstugeutrustning, värmepumpar, kylanläggningar och hushållsmaskiner. Vi anlitas av kunder både inom den privata och offentliga sektorn.

På BGH Service är vi totalt 12 anställda varav 9st servicetekniker. Vi utför mestadels av servicen på plats hos kund, men vi har även verkstad, kontor och lager i Söderhamn. Vi är auktoriserad servicepartner för ca 30 stycken av Sveriges största märken inom storköksbranschen. Detta innebär att vi både får rabatter och tillgång till utbildning, vilket gynnar våra kunder. Vi utför naturligtvis även service och reparation på andra fabrikat.

Våra framtidsplaner på BGH Service är att jobba vidare med ökad tillgänglighet och ständigt förbättrad service.

Producerad av
crossmenu